Chương trình 2 năm (1,465,000 yên)

Học phí năm nhất:

Lệ phí nộp đơn 25,000 yên, phí nhập học 70,000 yên, học phí 600,000 yên, phí tài liệu và bảo hiểm 85,000 yên

Học phí năm hai:

Học phí 600,000 yên, phí tài liệu và bảo hiểm 85,000 yên

Chương trình 1 năm rưỡi (1, 122,500 yên)

Học phí năm nhất:

Lệ phí nộp đơn 25,000 yên, phí nhập học 70,000 yên, học phí 600,000 yên, phí tài liệu và bảo hiểm 85,000 yên

Học phí năm hai:

Học phí 300,000 yên, phí tài liệu và bảo hiểm 42,500 yên

Thông tin chuyển khoản

Tên ngân hàng

Địa chỉ ngân hàng

Số điện thoại ngân hàng

Mã SWIFT

Số tài khoản

Tên người nhận

Địa chỉ người nhận

Số điện thoại người nhận