Trường Nhật Ngữ Tokyo Globe
Điện thoại: 049-293-2728 (9 giờ đến 17 giờ, thứ Hai đến thứ Sáu)
FAX: 049-293-2729
E-mail: info@tokyo-globe.com
Địa chỉ: 939-1 Suna, Kawagoe, Saitama 350-1133 JAPAN